SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Søndermarkskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Vi er som oftest årgangsopdelt i SFO'en.

Det pædagogiske personale er gennemgående i både skole og SFO.

Vi har nogle gode fysiske rammer til rådighed med stor legeplads, samt vores rummelige SFO-indskolingslokaler, hvor der er masser af plads til udfoldelse.

Optagelse i SFO er for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Ordningen er kun for elever på Søndermarkskolen.

Ud over SFO har vi hvert år førskolegruppe fra 1. marts til 30. juni.

Skiftetøj

Hvert barn har sin egen garderobe, hvori der kan opbevares ekstra tøj og sko.

Vi gør opmærksom på, at SFO'en ikke har skiftetøj.

Vi opfordrer til praktisk tøj efter årstiderne. Husk at skrive navn og klasse på børnenes tøj.

Glemt tøj

Glemt tøj lægges på opsamlingsbordet ved indgangen til fællesrummet.

Forsikring

Vi har ingen forsikring, der dækker private ejendele, såsom tøj, legetøj osv.

Medbragt legetøj er på eget ansvar.

Fremmødekontrol

Vi har i skolefritidsordningen fremmødekontrol, hvilket betyder, at jeres barn hver dag bliver krydset ind og ud i Tabulex, når det kommer og går.

Gå hjem-aftale

Vi har faste sendetider for de børn, der selv skal gå hjem, kl. 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 og 16:30. Derudover sender vi børn til fritidsaktiviteter på skolen og til bus på andre tidspunkter end de ovennævnte.

Forældrene skriver alle sendeaftaler ind i Tabulex. Både de faste aftaler og den aftale, der kun forekommer en enkelt gang. Er der ikke anført en sendeaftale, går vi ud fra, at barnet bliver hentet.

Kontaktoplysninger

Det er vigtigt, at vi har de seneste opdaterede kontaktoplysninger til barnets nærmeste familie. Opdater barnets oplysninger i tabulex, hvis I flytter, skifter arbejde eller får nyt telefonnummer.

I SFOen lægger vi stor vægt på et godt og åbent forældresamarbejde.

Ved barnets start er det derfor vigtigt, at forældre og pædagoger orienterer hinanden om, hvorledes barnet trives i fritidsordningen. Den daglige snak mellem forældre og personale danner grundlag for et godt og forpligtende samarbejde omkring barnet og kan forebygge misforståelser.

Vi lægger stor vægt på inddragelse, når der sker ændringer i hjemmet, som påvirker barnet i dets dagligdag. Vi har positive erfaringer omkring møder angående børn i sorg og krise, pga. eksempelvis skilsmisse eller dødsfald.

Vi bruger ForældreIntra til mailkontakt med forældrene og almen information og skolen som helhed.

Vi bruger tabulex til fremmødekontrol, information om aktiviteter og til tilmeldinger til ferier.

Selvom en del af de større børn selv kommer og går fra SFOen, vil vi stadig gerne se forældrene med jævne mellemrum.

Forældredeltagelse i SFO-aktiviteter

Vi inkluderer forældrene i børnenes aktiviteter i SFOen ved at invitere forældrene til nogle arrangementer. Dette kunne f.eks. være vores temauger, hvor nogle afsluttes med, at forældrene bliver inviteret til fernisering og afslutning. Eller sommerfest, hvor vi spiser og hygger sammen.

Desuden inviterer vi til forældrekaffe, julehyggedage samt vores traditionsbundne arrangementer.

Forældresamtaler

I løbet af året afholdes forældresamtaler, hvor klassens primære lærere og klassepædagogen deltager.
I dagligdagen kontakter vi jer naturligvis, hvis vi skønner der er behov for en forældresamtale.
Ligeledes står vi til rådighed for jer og jeres barn, når I ønsker det. Opstår behovet, så kontakt jeres klassepædagog.

SFO’ens overordnede målsætning

 • I Søndermarkskolens SFO møder vi hinanden med glæde og engagement.
 • I hverdagen lægger vi vægt på samarbejde med forældre, skole og nærmiljø.
 • Vi udnytter de gode fysiske rammer, så børnene oplever en spændende, kreativ og udfordrende dagligdag.
 • Vi skaber et frirum, hvor vi lægger vægt på børnenes fritid.
 • Vi sætter fokus på rummelighed og demokrati, hvor den enkeltes medansvar og gensidig respekt er i højsædet.
 • Vi styrker børnenes udvikling og kompetencer på alle niveauer, så de er klar til at møde livets udfordringer.

Pædagogiske Principper

 • Vi støtter børnene i at knytte venskaber.
 • Vi giver børnene medbestemmelse og ansvar.
 • Vi vægter tryghed, nærvær og omsorg.
 • Vi styrker og udvikler børnenes selvværd og selvtillid.
 • Vi styrker børnene i at tilegne sig sociale spilleregler.
 • Vi har et godt personalesamarbejde.
 • Vi skaber plads til fordybelse.
 • Vi har et godt forældresamarbejde.
 • Vi har et godt samarbejde med skole, nærmiljø og relevante samarbejdspartnere.
 • Vi styrker børnenes fysiske udvikling.
 • Vi prioriterer en udfordrende og varieret dagligdag med vekslende aktiviteter.
 • Vi styrker børnenes empati.
 • Vi forventer gensidig respekt.

Vi har i SFO'en en del børn med særlige behov. Disse særlige behov kan være af såvel psykisk som social og/eller fysisk karakter. Det er meget vigtigt for os med et tæt forældresamarbejde, så vi kan tage bedst mulig hånd om det enkelte barn.

Som udgangspunkt deltager børn med særlige behov på lige fod med alle andre børn.

Vi har ekstra fokus på børnene, så deres udvikling og trivsel styrkes.

Pædagogen vurderer løbende, hvilke aktiviteter børnene vil have gavn af sammen med de andre børn i SFO’en, og hvilke de vil have gavn af at lave alene.

På denne måde integreres børnene mest muligt med resten af SFO’en med udgangspunkt i deres egen udvikling og behov.

Alle børn i SFO’en har udbytte af at være sammen på kryds og tværs af alder, årgange, køn og interesser.

Ligeledes oplever vi, at alle børn i SFO’en har udbytte af, at vi tilstræber størst mulig integration af børn med særlige behov.

Alle børn lærer af hinanden, og børnenes forskellige måder at eksempelvis kommunikere og lege på, skaber læring på alle niveauer og for alle børnenes aldersgrupper. Vi oplever at børnene får en større gensidig forståelse og accept af hinanden.

Du finder vores praktikskrivelse her, jf. bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Udmeldelse foregår elektronisk via Den Digitale Pladsanvisning.

Ved skift af modul rettes henvendelse til SFO-leder Lone Petri Kyed på telefon 89 15 49 64 eller e-mail lone.kyed@randers.dk.

Der er en måneds opsigelse. Opsigelsen kan ske til den 1. eller 15. i en måned.

3. klasserne udmeldes administrativt pr. 1. august.