Klassekasse og sponsorering

Principper for klassekasse og sponsorering med fokus på administrationen af de indsamlede midler

Mindre beløb

Formål

At samle ind til større og fælles oplevelser for eleverne, samt fremme det sociale samvær, f.eks. køb af is, sodavand, teaterbillet/biografbillet og transport i forbindelse med dette

Beløbsramme

Maks. 100 kr. pr. elev.

Administration

Klasseteamet forestår administrationen.

Indbetalinger registreres i en klassekladde med fortløbende nummerering. Der udleveres kvittering til den enkelte indbetaler en på særlig blanket (udleveres på skolens kontor).

Pengene opbevares i skolens pengeskab eller indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Hævning på konto foretages af en person fra klasseteamet.

Regnskab

Der må ikke føres regnskab angående den enkeltes indbetalinger.

Der sker ikke nogen tilbagebetaling, ej heller ved fraflytning.

Regnskabet fremlægges til orientering ved de ordinære forældremøder.

Erstatning

Skolen erstatter bortkomne midler, hvis gældende retningslinjer i øvrigt er fulgt.

Klassekasse

Klassens forældre fastsætter efter forudgående drøftelse, om man skal have en klassekasse.

Man fastlægger mål for anvendelsen af klassens midler samt indbetalingens størrelse.

Kassebeholdningen må maks. udgøre 100 kr. pr. elev.

Der aflægges regnskab for pengenes anvendelse ved de ordinære forældremøder.

Klasseklassens midler administreres efter ovenstående retningslinjer for ”Mindre beløb”.

Større beløb

Formål

At samle ind til større og fælles oplevelse for eleverne, samt fremme det sociale samvær

Beløbsramme

Maks. 1500 kr. pr. elev.

I særlige tilfælde kan beløbene være større. Dette forudsætter godkendelse i skolebestyrelsen.

Administration

Klasseteamet forestår administrationen.

Indbetalingerne registreres i en klassekladde med fortløbende nummerering.

Der udleveres kvittering til den enkelte indbetaler på særlig blanket (udleveres
på skolens kontor).

Pengene opbevares i skolens pengeskab og indsættes i øvrigt på skolens konto i
det kommunale regnskabssystem, PC-ØS.

Hævning af de indbetalte midler sker via skolens kontor.

Regnskab

Der føres regnskab, som ovenfor beskrevet.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling sker ved aflysning af arrangementet eller ved elevs fraflytning. Den enkelte indbetaler skal fremvise den nødvendige dokumentation – kvitteringen.

Erstatning

Skolen erstatter bortkomne midler, hvis gældende retningslinjer i øvrigt er fulgt.

Ovenstående er underlagt de af skolebestyrelsen fastlagte retningslinjer samt den gældende kommunale administrationsvejledning.