Undervisningens organisering

Princip for faglig fordybelse på Søndermarkskolen

Faglig fordybelse er et fast element i skoledagen og kan fordeles på hele skoledagen.

Aktiviteterne i faglig fordybelse skal understøtte den daglige undervisning.

Primære voksne i klasseteamet varetager den faglige fordybelse.

Faglig fordybelse placeres parallelt på årgangen for at fremme samarbejdsmuligheder på tværs af klasser.

Eksempler på indhold:

 • Forskellige værksteder
 • Forberedelse, opsamling og faglig fordybelse i elementer fra ugens undervisning
 • Faglig træning
 • Holddannelse på tværs med forskellige indsatser

Forventninger til eventuelle hjemmeopgaver

Hjemmeopgaver som er forberedende, undersøgende og trænende opgaver, der relaterer til den daglige undervisning kan forekomme.

Årgangsteamet orienterer om det forventelige omfang og indhold på det førstkommende forældremøde ved årets skolestart

Omfang og indhold vil være afhængig af klassetrin.

Det kunne f.eks. være

 • Læsetræning
 • Tabeløvelse
 • Roman læsning og faglig litteratur
 • Brug af forskellige læringsplatforme

Fagfordeling

Der skabes størst mulig helhed i dagligdagen for elever og lærere.

Klassen har få lærere. Antallet af lærere må ses i relation til antallet af fag. Det vil derfor være en naturlig følge, at antallet af lærere i en klasse forøges fra indskolingsårene (0.-3. klasse) hen mod de ældre årgange.

Lærerne har få klasser/hold.

Det tilstræbes, at en lærer har mere end ét fag á én til to lektioner pr. uge i en klasse.

Der tilstræbes en jævn fordeling af kvindelige og mandlige lærere i de enkelte klasser.

Klasselæreren behøver ikke at være dansklæreren, men klasselæreren skal have et rimeligt stort timetal i klassen.

Undervisningsforløb afvikles efter ”det cirkulære princip”:

Den enkelte lærer underviser én klasse i ét fag i en periode af tre til fem år.

Det tilstræbes, at der i et lærerteam sikres en vis kontinuitet i forhold til klassens totale undervisningsforløb.

Principielt kvalificerer læreruddannelsen til undervisning i alle folkeskolens fag på alle klassetrin. Linjefagsuddannelsen samt kursus fra DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet/CVU (Center for videregående Uddannelse)) er yderligere kvalifikationer, som må medinddrages i fagfordelingen for at sikre den bedst mulige kvalitet. Svømning kræver dog særlig uddannelse (livredderuddannelse).

Alle lærere står lige ved tildeling af nye klasser og fag med skyldigt hensyntagen til øvrige retningslinjer.

For de 1. klasser, som starter august det følgende år, udpeges der nye klasselærere i forbindelse med indeværende års fagfordeling. De har så mulighed for at følge deres kommende klasse allerede i børnehaveklasseåret.

Opgavefordeling

Tilsyn og funktioner tilrettelægges som:

 • centrale akkorder
 • kommunale akkorder
 • skoleakkorder
 • timerammer
 • optælling

Afledte opgaver:

 • Skole- hjem samarbejdet: Der tillægges klassen en timepulje, som lærerteamet i samråd med klasserådet fordeler på de områder, der omfatter samarbejdet mellem skole og hjem i forhold til gældende retningslinjer.
 • Elevsamtalen: Samtale mellem elev og klasselærer gennemføres på alle klassetrin. Der tillægges klasselærerne 30 minutter pr. elev til den ”totale samtale”.

Timefordelingsplaner

Det tilstræbes at sikre den enkelte elev flest mulige undervisningstimer.

Tildelingen af timer til det enkelte fag/klasse sker med et årstimetal.

Holddannelser i skoleårets løb

Undervisningen i 1.-6. klasse kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Deletimer kan oprettes efter pædagogiske behov. I stedet for deletimer kan der etableres en tolærerordning.

Holddannelser sker i praktisk/musiske fag med begrundelse i pædagogiske og praktiske forhold:

 • Håndarbejde/sløjd (4.-5. klasse)
 • P-fag (6. klasse)
 • Svømning (4. klasse)
 • Idræt (1.-6. klasse)

Semesteropdelt undervisning

4.-5. klasse: håndarbejde/sløjd

6. klasse: musik/P-fag

Skemalægning

Overordnede principper

 • Modulordning:
  1. modul: 1. + 2. lektion
  2. modul: 3. + 4. lektion
  3. modul: 5. lektion
  4. modul: 6. + 7. lektion
 • At en klasses timer med samme lærer placeres i det enkelte modul.
 • At fag med to ugentlige lektioner, som henlægges til faglokaler, placeres i moduler á to lektioner. Fravigelser kan ske af pædagogiske begrundelser.
 • At den enkelte lærer/det enkelte lærerteam planlægger afviklingen af de forskellige fag over året ud fra det tildelte årstimetal. Dvs. man ikke nødvendigvis har samme antal lektioner i det enkelte fag uge efter uge. Den såkaldte helhedsløsning.
 • Efter nærmere aftaler med skolens ledelse kan der etableres fagdage.

Andre principper

 • Deletimer placeres således i ugeskemaet, at de pædagogisk og indlæringsmæssigt udnyttes optimalt.
 • Den enkelte lærers undervisningstimer i den enkelte klasse fordeles over ugens dage med skyldig hensyntagen til ovenstående principper om helhed.
 • Klasselæreren kommer så vidt det er muligt i sin klasse hver dag.
 • De obligatoriske svømmetimer placeres på dage, hvor klassen ikke har idræt.
 • For at fremme samarbejdet klasser imellem, kan der ske en parallellægning af to eller flere læreres timer i deres respektive klasser. Ønskerne fremsættes af de involverede lærere til skemalæggeren.
 • 0.-3. klasse: Basisskemaet udformes i overensstemmelse med den vedtagne indskolingsmodel og byrådets beslutning om garanteret undervisning i tidsrummet 8-12.
 • Undervisningen i musik og billedkunst henlægges så vidt muligt til de respektive faglokaler.
 • Hvis der er ledig kapacitet i svømmehallen, kan man i skemalægningen tilstræbe at placere idrætstimer på de ledige tidspunkter. Det vil dog kun vedrøre de årgange, som tidligere har haft svømning. Ønskerne fremsættes af faglærerne til skemalæggeren.
 • I fagfordelingsfasen skal man være opmærksom på de faktorer, som kan være hindrende for realisering af ovenstående principper. Det gælder bl.a. følgende: 1. To eller flere lærere må ikke være forbundet i to eller flere lærerteams. 2. Den enkelte lærer må ikke i alle sammenhænge være bundet op på at skulle undervise sammen med eller parallelt med andre lærere.
 • Af uddannelsesmæssige og skematekniske årsager kan en lærer have en skemafri dag.
 • Pædagogisk begrundede ønsker kan efter skoleledelsens accept i øvrigt indgå i udformningen af ugeskemaet.