Ordensregler

Mødetid

Eleverne skal møde rettidigt, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid, medmindre de befordres til skole med skolebus.

Medarbejderne er i klassen 5 minutter før ordinær ringetid.

Opførsel

Eleverne skal til enhver tid vise hensynsfuld optræden i skolen og rette sig efter de voksnes anvisninger.

Det forventes, at såvel voksne som børn taler til, med og om hinanden i respekt for god omgangstone. Denne opgave ses såvel som et forældreansvar som et skoleansvar.

Færdsel på cykel og knallert, skateboard, rulleskøjter m.m.

Al kørsel inden for den gule stoplinje ved skolens hovedindgang er forbudt.

Ved voksenstyrede aktiviteter er brug af rulleskøjter, løbehjul, skateboard m.m. tilladt.

Boldspil

Boldspil er tilladt i skolegårdene. Der må desuden spilles boldspil på anviste steder på skolens grønne områder.

Bolde på taget nedtages hver dag mellem 12 og 12.30 af pedellen. Ingen børn må færdes på tagene.

Ophold på boldbanerne

Elever fra 4.-6. klasse må i perioden fra påske til efterårsferien opholde sig på boldbanerne.

I vinterhalvåret må 5. klasserne benytte boldbanerne.

Leg med sne

Ved tilstrækkeligt med sne må der kastes med sne på følgende områder:

Banerne: 4-6. årgang

Det grønne område (ned mod banerne-ved svævebane og boldbaner) 0.-3. årgang

Husk: Det skal være sjovt for alle at lege med sne.

Ophold i skolebygningerne

Eleverne er ude i frikvartererne (se separat skema for områder)

Klasselokalerne skal være ryddelige dagen igennem, og klassens dukse sørger for den endelige oprydning efter den sidste lektion. Den sidste voksne i klasselokalet har ansvaret for oprydningen, lukke vinduer og aflåsning.

Al trafik indendørs foregår gående.