Praktikbeskrivelse

Søndermarkskolen har indgået en aftale med Aarhus Lærerseminarium om modtagelse af lærerstuderende. Vi mener, at dette er en både vigtig og central opgave, som vi som skole har stor gavn af i forhold til udvikling af vores egen praksis.

I bekendtgørelsen fremgår det, at uddannelsesplanen godkendes af både skole og LIA:

Praktikskolen udarbejder i samarbejde med professionshøjskolen en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med krav om tydelig progression i den studerendes opgaver og ansvar. Uddannelsesplanen godkendes af begge parter (uddrag fra Bekendtgørelsen)

Planen kommunikerer desuden til uddannelseslærere, uddannelsesansvarlige, skoleledelse og LIA-undervisere, og giver alle parter viden om skolens didaktiske valg i forhold til de lærerstuderendes praktik. Planen fungerer dermed også som en slags forventningsafstemning mellem praktikkens mange parter på hhv. skole og læreruddannelsen.

Når skolens uddannelsesplan er godkendt af begge parter, uploades den på Praktikportalen af studieadministrationen på LIA. Skolen har selv ansvar for, at planen lægges på skolens hjemmeside. Herefter er det op til parterne i og omkring praktikken at give planen liv i de forskellige didaktiske rum i og omkring praktikken, så planen kommer til at spille en meningsfuld rolle for alle parter i en travl hverdag. De første år med LU23 genbesøges uddannelsesplanen årligt.

Ordforklaring:

LU13 LU23
Praktiklærer  Uddannelseslærer 
Praktikkoordinator  Uddannelsesansvarlig
Praktikskole Uddannelsesskole
UC-underviser Underviser fra LIA

Præsentation

Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers, med nem transport til og fra Århus. Søndermarkskolen er en 3 og 4 – sporet folkeskole for ca. 580 elever fra 0.-6. klasse. Vi er en almindelig folkeskole for alle elever i distriktet med fokus på at skabe læringsmiljøer, der imødekommer elevernes forskellighed.

Vi vægter et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger på alle klassetrin og arbejder i årgangsteams, hvor både eleverne faglige, sociale og almene trivsel er i fokus.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, og vi tilbyder en skole med dygtige og samarbejdende kolleger samt gode rammer for undervisning både ude og inde.

Se desuden skolens hjemmeside for yderligere info: https://sondermarkskolen.randers.dk

Skolen som uddannelsessted

På Søndermarkskolen er vi både glade og stolte over at være uddannelsessted. Vi anser det som en særdeles væsentlig opgave, at skabe gode rammer for uddannelse af vores kommende kolleger og ansatte.

Når du er lærerstuderende på Søndermarkskolen, bliver du en del af personalegruppen. Vær åben og interesseret, bland dig med resten af personalet i pauserne, og spørg gerne andre om hjælp, hvis du måtte have brug for det. Vi forventer, at de studerende tager aktivt del i skolens liv og opfordrer ved samme lejlighed de studerende til også at deltage i aktiviteter uden for praktikperioderne. De studerende får adgang til AULA, og det forventes, at de studerende - ligesom skolens øvrige medarbejdere - orienterer sig dagligt på AULA.

Af os kan du forvente at:

 • Du trygt kan udfolde dig som studerende og prøve ting af i samarbejde med uddannelseslærere og uddannelsesansvarlig
 • Du bliver behandlet respektfuldt og ordentligt
 • Vi i samarbejde med dig vil sammensætte et praktikforløb, som giver dig et indblik i skolen mangeartede opgaver
 • At vi vil dialogen og samarbejdet med dig/jer som studerende - både om det I er i tvivl om, det der er svært og det vi glædes over og lykkedes med

Af dig som studerende forventer vi at:

 • Du møder elever, forældre og ansatte med respekt og anerkendelse.
 • Du har orienteret dig på skolens hjemmeside forud for et praktikforløb.
 • Du kommer forberedt og til tiden.
 • Du deltager i øvrige læreropgaver i den udstrækning, det er muligt.

På skolen har vi en uddannelsesansvarlig, som bliver jeres første kontakt til skolen. Den uddannelsesansvarlige planlægger praktikken i samarbejde med jer, og vil sørge for, at I kommer godt i gang i praktikken. Det er også den uddannelsesansvarlige I skal gå til, hvis noget er vanskeligt og/eller der opleves problemer.

Når I starter jeres praktik, bliver I ligeledes koblet med en eller flere uddannelseslærere.

Overordnede ansvar for praktikken ligger hos skoleleder. Skoleleder vil I komme til at hilse på løbende, men særligt den første dag. Døren til skoleleder er altid åben - også for studerende.

Kriterier for godkendelse af praktikforløbet

Når studerendes praktikforløb vurderes godkendt eller ikke-godkendt, sker det på baggrund af en indstilling til LIA (praktikkontoret). Vurderingen sker ud fra opfyldelse af mødepligt og de mål, der er formuleret for praktikforløbet. Af Den Fælles Nationale Studieordning fremgår det yderligere:

I tilfælde, hvor den studerendes praktikforløb af skolen indstilles til ikke-godkendt, skal professionshøjskolen indhente en redegørelse fra den studerende om praktikforløbet….Professionshøjskolen træffer den endelige beslutning, som meddeles den studerende. Et ikke-godkendt forløb skal ledsages af en begrundelse.

Oplever vi, på praktikskolen, at en studerende har udfordringer i sin praktik, vil vedkommende i første omgang blive inviteret til en samtale med uddannelseslærer. Her vil de i fællesskab lave nogle mål og fokuspunkter for den studerende, der gør at han/hun kan bestå sin praktik. Det er en mulighed at uddannelsesvejlederen også deltager ved dette møde eller ved næste møde.

Er der fortsat udfordringer i forhold til de aftaler og initiativer der er sat i værk, vil den studerende sammen med uddannelsesvejlederen blive inviteret til møde hos skolelederen.

Praktiske informationer

Kontaktoplysninger:

 • Uddannelsesansvarlig Katrine Fløe kan træffes på tlf.: 51213017 eller mail:
 • Skolen tlf.: 89 15 49 60

Første dag i praktikken:

 • Nøgler udleveres af sekretæren på kontoret den første praktikdag.
 • De studerende oprettes i skolens IT-system og AULA på kontoret den første praktikdag.
 • Kalender og skema udleveres.
 • Uddannelseslærer og de studerende laver selv aftaler omkring lån af bøger eller kopier.

Tilstedeværelse og sygdom:

 • Det forventes at de studerende har tilstedeværelsestid ligesom lærerne på de dage, de er her. jf. skema.
 • Det forventes, at man ved sygdom melder sig syg mellem kl. 06.30-06.45 på tlf. 89 15 49 60.

GDPR:

 • Tavshedspligt og regler for GDPR gennemgås ved praktikkens start.

1. årgangspraktik 

- Indblik og afprøvning som den medvirkende iagttager.

Praktikken er tilknyttet Dansk, Matematik eller Engelsk (1. undervisningsfag) og ”Pædagogik og almen didaktik” (grundfaget).

Mål:

 • Den studerende kan identificere og indsamle relevant viden om læreres planlægning og undervisning. 
 • Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere mindre undervisningssekvenser og kan redegøre for sine didaktiske overvejelser.
 • Den studerende kan forstå og reflektere over sin egen rolle som lærer 

Forskning & Udvikling:
Begyndende erfaringer med at undersøge og beskrive egen og andres praksis, Begyndende erfaringer med observation, Begyndende erfaringer med undersøgelse af lærerfaglige problemstillinger 

Lærerrollen:
I den fælles del af studieordningen er der beskrevet ni centrale dimensioner af lærerrollen, som løbende indgår i uddannelsen. På Læreruddannelsen i Århus sætter vi særligt fokus på udvalgte dimensioner på de forskellige årgange. Dimensionerne er fordelt med sigte på progressionen i den samlede uddannelse samt de konkrete fag på de enkelte årgange. Da der er tale om dimensioner af lærerrollen, vil de naturligvis aldrig kunne skilles helt ad. Opdelingen viser derfor, hvilke dimensioner der træder i forgrunden på hver årgang. De øvrige vil således være til stede i baggrunden, men kontinuerligt gennem hele uddannelsen.

På 1. årgang er der fokus på Læreren som didaktiker, og Læreren som leder

Fag & Prøver:
1. årsprøven  

Arbejdet frem mod målene – studieaktiviteter og ansvar

Skolen udfylder, hvordan der arbejdes med den integrerede praktik i løbet af første studieår under hensyntagen til progressionen i uddannelsen med fokus på følgende studieaktiviteter:

 • Undervisning
 • Observation og andre undersøgelser
 • Vejledning og feedback
 • Praktikgruppearbejde
 • Andre læreropgaver

Praktikdage 1:

Undervisning:

 • I samarbejde med uddannelseslæreren og praktikgruppen, skal den studerende planlægge, gennemføre og evaluere en eller flere mindre undervisningssekvenser.
 • I praktikdagene vil fokus være at følge en klasse, for at se forskellige undervisningsformer og klasseledelsesformer. De studerende vil dog stadig kunne komme til at være i flere klasser.

Observation og andre undersøgelser:

 • De studerende følger en lærer (eller en klasse) i praktikdagene og fokuserer på, hvordan læreren agerer i skolehverdagen. Gennem samtaler og refleksion med lærere får de studerende viden om planlægning, undervisning, klasseledelse og relationsarbejde.

Vejledning og feedback:

 • De studerende mødes med uddannelseslærere til vejledning 1-2 gange i løbet af praktikdagene. De studerende og uddannelseslærere aftaler den enkelte vejlednings fokus.

Praktikgruppearbejde:

 • De studerende laver aftaler for gruppens samarbejde i praktikken, herunder hvordan gruppen indgår i den ugentlige arbejdsplan. Aftaler konsulteres med uddannelseslærer/uddannelsesansvarlig eller LIA-underviser.

Andre læreropgaver:

 • Gårdvagter: De studerende har gårdvagter sammen med deres praktiklærer.
 • Skole/hjem samtaler: Hvis klasseteamet omkring en klasse, de studerende er tilknyttet, har planlagt skole/hjem samtaler, mens de studerende er her (enten i praktikdagene eller i blokpraktikken) forventes det, at de deltager. Dog skal forældrene sige god for det forinden.
 • Personalemøder: Skolens personalemøder ligger om torsdagen fra 15.30-17.00 (ca. en gang om måneden). Se hvornår på den kalender, der bliver udleveret i praktikkens start. Det forventes at de studerende deltager på de møder, der ligger på deres praktikdage, samt i blokpraktikken.
 • Ture og særlige dage: Hvis der er ture ud af huset eller særlige dage for en af de klasser, man er tilknyttet (Fx. motionsdag, fagdag, juleklippedag, teatertur mv.) under praktikdagene forventes det at man deltager.

3-ugers blokpraktik:

Undervisning:

 • De studerende har i hver af blokpraktikkens uger ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere mindst 1 undervisningssekvens, i samarbejde med uddannelseslærer og -gruppe.

Observation og andre undersøgelser:

 • De studerende følger en lærer (eller en klasse) og fokuserer på, hvordan læreren agerer i skolehverdagen. Desuden arbejder gruppen med de undersøgelser, som er aftalt i samarbejdet med uddannelseslærer og LIA-undervisere. (LIA-undervisere tager initiativ til at indgå aftaler for samarbejdet)
 • I blokpraktikken vil de studerende følge en lærer tættere, for at kunne observere denne samt have vejledning over deres observationer.
 • Desuden kan de studerende støttes af læreren, når de selv skal stå for en undervisningssekvens.

Vejledning og feedback:

 • De studerende mødes hver uge i blokpraktikken med uddannelseslærer til vejledning. De studerende og uddannelseslærer aftaler den enkelte vejlednings fokus.
 • Derudover gennemføres en midtvejssamtale, hvor både studerende, uddannelseslærer og en LIA-underviser er til stede.

Praktikgruppearbejde:

 • De studerende samarbejder med udgangspunkt i gruppens indgåede aftaler og indgår i den ugentlige arbejdsplan.

Andre læreropgaver:

 • Gårdvagter: De studerende har gårdvagter sammen med deres praktiklærer.
 • Skole/hjem samtaler: Hvis klasseteamet omkring en klasse, de studerende er tilknyttet, har planlagt skole/hjem samtaler, mens de studerende er her (enten i praktikdagene eller i blokpraktikken) forventes det, at de deltager. Dog skal forældrene sige god for det forinden.
 • Personalemøder: Skolens personalemøder ligger om torsdagen fra 15.30-17.00 (ca. en gang om måneden). Se hvornår på den kalender, der bliver udleveret i praktikkens start. Det forventes at de studerende deltager på de møder, der ligger på deres praktikdage, samt i blokpraktikken.
 • Ture og særlige dage: Hvis der er ture ud af huset eller særlige dage for en af de klasser, man er tilknyttet (Fx. motionsdag, fagdag, juleklippedag, teatertur mv.) under praktikdagene forventes det at man deltager.

Praktikdage 2:

Undervisning:

 • I samarbejde med uddannelseslæreren og praktikgruppen, skal de studerende planlægge, gennemføre og evaluere en eller flere mindre undervisningssekvenser.
 • I praktikdagene vil fokus at følge en klasse, for at se forskellige undervisningsformer og klasseledelse.
 • De studerende vil dog stadig kunne komme til at være i flere klasser. I anden omgang af praktikdagene kan der laves særaftaler ifht. skema hvis der skal observeres eller laves undersøgelser til eksamen.

Observation og andre undersøgelser:

 • De studerende følger en lærer (eller en klasse) i praktikdagene og fokuserer på, hvordan læreren agerer i skolehverdagen. Gennem samtaler og refleksion med lærere får studerende viden om planlægning, undervisning, klasseledelse og relationsarbejde.
 • I anden omgang af praktikdagene vil det være oplagt, at de studerende undersøger og samler data til deres eksamen.

Vejledning og feedback:

 • De studerende mødes med uddannelseslærere til vejledning 1-2 gange i løbet af praktikdagene. De studerende og uddannelseslærere aftaler den enkelte vejlednings fokus.

Praktikgruppearbejde:

 • De studerende laver aftaler for gruppens samarbejde i praktikken, herunder hvordan gruppen indgår i den ugentlige arbejdsplan. Aftaler konsulteres med uddannelseslærer/uddannelsesansvarlig eller LIA-underviser.

Andre læreropgaver:

 • Møde med andre opgaver på skolen: For at få indsigt i andre opgaver, som læreren kan påtage sig i sin arbejdstid og kendskab til andre opgaver, der varetages på en skole, vil der blive afholdt små møder mellem de studerende og personer med andre opgaver på skolen. Det kan fx. være skolens TR, AMR, skoleleder, pedel, pædagogisk leder, AKT og skolens mellemform for børn med særlige behov.
 • Gårdvagter: De studerende har gårdvagter sammen med deres praktiklærer
 • Skole/hjem samtaler: Hvis klasseteamet omkring en klasse, praktikanterne er tilknyttet, har planlagt skole/hjem samtaler, mens de studerende er her (enten i praktikdagene eller i blokpraktikken) forventes det, at de deltager. Dog skal forældrene sige god for det forinden.
 • Personalemøder: Skolens personalemøder ligger om torsdagen fra 15.30-17.00 (ca. en gang om måneden). Se hvornår på den kalender, der bliver udleveret i praktikkens start. Det forventes at de studerende deltager på de møder, der ligger på deres praktikdage, samt i blokpraktikken.
 • Ture og særlige dage: Hvis der er ture ud af huset eller særlige dage for en af de klasser, man er tilknyttet (Fx. motionsdag, fagdag, juleklippedag, teatertur mv.) under praktikdagene forventes det at man deltager.

Andre studieaktiviteter

De studerende modtager ved opstart på skolen en kalender med alle skolens fælles aktiviteter såsom skolefest, motionsløb, forældremøder mv.De studerende inviteres til alle disse aktiviteter, som kan være relevante for deres studie. Ligeledes vil de studerende få en oversigt over deres klassers aktiviteter i løbet af skoleåret.

Der er desuden mulighed for løbende dialog via AULA, hvor de studerende kan inviteres til aktiviteter, møder mv. som opstår i løbet af skoleåret.

Ideer til samarbejde med LIA

Løbende i den integrerede praktik udfoldes et lokalt, aftalt samarbejde mellem studerende, uddannelsesskole samt LIA-undervisere fra henholdsvis 1. undervisningsfaget og fra grundfaget ”pædagogik og almen didaktik”. I praktikhåndbogen er det beskrevet, at samarbejdet indledes med et ”opstartsmøde” og slutter med ”1. årsprøven”. De øvrige af praktikkens elementer, der indgår i praktikforløbet (fx ”praktikforberedelse” osv.) kan ses i kalenderforløbet for 1. årgang.

Indholdsmæssigt udvælger samarbejdets 3 parter (primært uddannelseslærere og LIA-undervisere), hvad der skal være i fokus i praktikdage og blokpraktik. Generelt skal det være et fælles overordnet fokus, der skaber læringsmuligheder på tværs af skole og campus, og som alle parter kan forholde sig til.

Når samarbejdets parter vælger mellem ideerne, skeles blandt andet til, hvordan ideernes læringsmuligheder rækker mod målene og lærerrollens dimensioner for praktikken på 1. årgang, men også hvordan de har forbindelse til målene i både undervisningsfag og i grundfag.

Henover praktikforløbet kan der være stor variation i de arbejdsformer, samarbejdets parter vælger. Eksempelvis kan der arbejdes i en ”dobbeltbevægelse”, dvs. hvor den studerende bærer noget fra uddannelsen ind i skolearenaen og tager et opmærksomhedspunkt med tilbage til campus. I praksis bæres et tema (fokus), hvor undervisningsfag eller grundfag er mest i forgrunden, ind i skolearenaen, og erfaringer fra praktikken tages med tilbage til campusarenaen, hvor det tematiseres af LIA-underviserne. Der kan naturligvis også vælges andre arbejdsformer.

2.årgangs praktik

– indsigt og undersøgelse som den undersøgende deltager

Praktikken er tilknyttet Dansk, Matematik eller Engelsk (1. undervisningsfag) og Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (grundfaget).

Mål:  

 • Den studerende kan, i samarbejde med andre, forholde sig undersøgende om planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning.  
 • Den studerende kan, med baggrund i almen- og fagdidaktiske tilgange og perspektiver, indgå i folkeskolens undervisning
 • Den studerende kan indgå i samarbejdsrelationer 

Forskning & Udvikling:

 • Øvelser i brug af faglige og videnskabelige metoder til undersøgelse af lærerfaglige problemstillinger 

Lærerrollen:

 • I den fælles del af studieordningen er der beskrevet ni centrale dimensioner af lærerrollen, som løbende indgår i uddannelsen. På Læreruddannelsen i Århus sætter vi særligt fokus på udvalgte dimensioner på de forskellige årgange. Dimensionerne er fordelt med sigte på progressionen i den samlede uddannelse samt de konkrete fag på de enkelte årgange. Da der er tale om dimensioner af lærerrollen, vil de naturligvis aldrig kunne skilles helt ad. Opdelingen viser derfor, hvilke dimensioner der træder i forgrunden på hver årgang. De øvrige vil således være til stede i baggrunden, men kontinuerligt gennem hele uddannelsen.
 • På 2. årgang er der fokus på Læreren som fagperson, Læreren som samarbejdspartner og Læreren som relationsudvikler

Arbejdet frem mod målene – studieaktiviteter og ansvar

Skolen udfylder, hvordan der arbejdes med den integrerede praktik i løbet af andet studieår under hensyntagen til progressionen i uddannelsen med fokus på følgende studieaktiviteter:

 • Undervisning
 • Observation og andre undersøgelser
 • Vejledning og feedback
 • Praktikgruppearbejde
 • Andre læreropgaver

Dette udarbejdes i kommende skole på baggrund af erfaringer med 1. årsstuderende

Dette udarbejdes i kommende skole på baggrund af erfaringer med 1. årsstuderende

Andre studieaktiviteter

Dette udarbejdes i kommende skole på baggrund af erfaringer med 1. årsstuderende

Idéer til samarbejde med LIA

Løbende i den integrerede praktik udfoldes et lokalt, aftalt samarbejde mellem studerende, uddannelsesskole samt LIA-undervisere fra henholdsvis 1. undervisningsfaget og fra grundfaget ” Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik”. I praktikhåndbogen er det beskrevet, at samarbejdet indledes med et ”opstartsmøde” og de øvrige af praktikkens elementer, der indgår i praktikforløbet (fx ”praktikforberedelse” osv.) kan ses i kalenderforløbet for 2. årgang.

Indholdsmæssigt udvælger samarbejdets 3 parter (primært uddannelseslærere og LIA-undervisere), hvad der skal være i fokus i praktikdage og blokpraktik. Generelt skal det være et fælles overordnet fokus, der skaber læringsmuligheder på tværs af skole og campus, og som alle parter kan forholde sig til.

Når samarbejdets parter vælger mellem ideerne, skeles blandt andet til, hvordan ideernes læringsmuligheder rækker mod målene og lærerrollens dimensioner for praktikken på 2. årgang, men også hvordan de har forbindelse til målene i både undervisningsfag og i grundfag. Henover praktikforløbet kan der være stor variation i de arbejdsformer, samarbejdets parter vælger. Eksempelvis kan der arbejdes i en ”dobbeltbevægelse”, dvs. hvor den studerende bærer noget fra uddannelsen ind i skolearenaen og tager et opmærksomhedspunkt med tilbage til campus. I praksis bæres et tema (fokus), hvor undervisningsfag eller grundfag er mest i forgrunden, ind i skolearenaen, og erfaringer fra praktikken tages med tilbage til campusarenaen, hvor det tematiseres af LIA-underviserne. Der kan naturligvis også vælges andre arbejdsformer.