Daglig trivsel

Søndermarkskolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt.

Antimobbestrategi

Definition af mobning

En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger (trusler, hån, udelukkelse, sårende og nedsættende bemærkninger, fysisk vold o.l.) fra en eller flere personer i en skolesammenhæng.

Punkter i skolens værdigrundlag, der relaterer til trivsel og antimobning

 • Alle skal føle sig værdifulde
 • Vi trøster, når nogen er kede af det
 • Vi taler pænt til hinanden
 • Vi opfører os ordentligt overfor hinanden- selvom vi ikke er de bedste venner
 • Vi hilser på hinanden på gangen
 • Vi rummer og værdsætter hinandens forskelligheder
 • Når vi tager andre med i legen, så ingen går rundt alene eller føler sig mobbet
 • Når vi snakker med eller lytter til hinanden
 • Når alle i hele klassen laver ting sammen både i og udenfor skolen
 • Når vi har det sjovt sammen

Elevhandleplan overfor mobning – det kan DU gøre

Sig et alvorligt STOP, hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt

Hvis du bliver mobbet, skal du fortælle det til dine forældre eller en anden voksen, som du er tryg ved. Du kan også fortælle det til en god ven, som kan hjælpe med at få det sagt til en voksen

Hvis du ser en anden elev blive mobbet, skal du hjælpe ved eksempelvis at prøve at stoppe mobningen og sige det til den nærmeste voksen

Voksen handleplan overfor mobning – Det gør den ANSATTE

 • Lærere og pædagoger griber hurtigt ind, når de konstaterer mobningen
 • Det er legalt og afgørende, at elever siger det til lærere/pædagoger, hvis de føler sig mobbet
 • Vi forsøger omgående at stoppe mobningen, da det er helt uacceptabelt. Vi sætter tiltag i gang for at bedre den sociale trivsel.
 • Vi vil i den efterfølgende periode være særligt opmærksomme på de enkelte involverede og på fællesskabets trivsel
 • Vi vil samarbejde med eleverne og forældrene på klassen/på årgangen, arbejde med at ændre holdninger, sprog og adfærd, så mobningen ikke gentager sig.
 • Skolens AKT team (Adfærd, kontakt, trivsel) kan inddrages i indsatsen
 • Skoleledelsen får altid besked.

Forældrehandleplan overfor mobning – Det gør FORÆLDRENE

 • Forældre tager ansvar og opfordres til at kontakte hinanden, hvis der opstår problemer eleverne imellem uden for skoletiden
 • Forældrene skal være bevidste om deres roller som kulturbærere og formidlere af, hvordan vi omgås hinanden, og hvordan vi taler og agerer i kontakten med hinanden og eleverne. Også i forhold til de sociale medier.
 • Forældre bakker op om fælles initiativer i klassen

Ledelsens handleplan overfor mobning (lovgivning)

 • Ledelsen skal træffe de midlertidige foranstaltninger, som er her og nu nødvendige for at gribe ind overfor de konstaterede problemer. Berørte elever og forældre skal informeres herom
 • Skolens ledelse følger op på resultaterne fra skolens arbejde med undersøgelser, evalueringer og handlinger vedr. trivsel og trivselsmålinger

Eksempler på tiltag på Søndermarkskolen

 • Udarbejdelse af handleplaner på baggrund af den årlige trivselsundersøgelse
 • Legepatrulje
 • Årligt forældremøde med fokus på forældresamarbejde, trivsel og klassefællesskab
 • Klasse og årgangsteamet arbejder med trivsel for de enkelte og for fællesskabet
 • Venskabsklasser
 • AKT indsatser
 • Trivsel på elevrådets dagsorden
 • Sociale medier og digital mobning på dagsorden

Trivselspolitik

Individuelt plan

Handlinger der skal understøtte trivselspolitikken på individuelt plan

 • Skole-hjemsamtaler med udgangspunkt i individuelle elevbeskrivelser/handleplaner. Der arbejdes en skabelon.
 • Fokus på sprog, kommunikation og omgangstone
 • Kost, herunder skolebodens kosttilbud
 • Eleverne møder mætte, friske og veludhvilede.
 • Indsigt i egne muligheder for at gøre sig gældende i samfundet via demokrati og ansvarlighed
 • Optimale muligheder for børn med særlige behov – skolen har veluddannede medarbejdere og materiel inden for specialområdet.

Sociale handleplaner

Lærer/pædagogteamet udformer en social handleplan omkring den enkelte klasse/årgang med udgangspunkt i den årlige nationale trivselsundersøgelse.

Til opfyldelse af målene vil det være relevant at inddrage forskellige redskaber og litteratur til social træning. Som eksempler herpå kan nævnes Trin for trin, Inkluderingshåndbogen, Elevernes alsidige personlige udvikling – Faghæfte 24, Mobbenøglen og Ha’ det godt i skolen (DCUM).

 • Venskabsklasser: Hvert år etableres venskabsklasser, således at en ”stor” klasse er tilknyttet og hjælper de ”små”.
 • Legepatrulje: Elever fra 5. årgang afvikler dagligt i 12 pausen legearrangementer for og med de mindre elever.
 • Der udarbejdes klasse/samværsregler i de enkelte klasser.