Regler

Her kan du se ordensregler og regler for bl.a. mobiltelefoner, fravær, forsikring, skader og snevejr.

Det er et grundlæggende synspunkt, at hjemmet har en væsentlig indflydelse på elevens færden og opførsel i skolen og på vejen til og fra skole, og at det bærende princip i alle forholdsregler skal være hensynet til alle andre, som skal færdes og beskæftiges i og ved skolen.

Mødetid

Eleverne skal møde rettidigt, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid, medmindre de befordres til skole med skolebus.

Medarbejderne er i klassen 5 minutter før ordinær ringetid.

Opførsel

Eleverne skal til enhver tid vise hensynsfuld optræden i skolen og rette sig efter de voksnes anvisninger.

Det forventes, at såvel voksne som børn taler til, med og om hinanden i respekt for god omgangstone. Denne opgave ses såvel som et forældreansvar som et skoleansvar.

Færdsel på cykel og knallert, skateboard, rulleskøjter m.m.

Al kørsel inden for den gule stoplinje ved skolens hovedindgang er forbudt.

Ved voksenstyrede aktiviteter er brug af rulleskøjter, løbehjul, skateboard m.m. tilladt.

Boldspil

Boldspil er tilladt i skolegårdene. Der må desuden spilles boldspil på anviste steder på skolens grønne områder.

Bolde på taget nedtages hver dag mellem 12 og 12.30 af pedellen. Ingen børn må færdes på tagene.

Ophold på boldbanerne

Elever fra 4.-6. klasse må i perioden fra påske til efterårsferien opholde sig på boldbanerne.

I vinterhalvåret må 5. klasserne benytte boldbanerne.

Leg med sne

Ved tilstrækkeligt med sne må der kastes med sne på følgende områder:

Banerne: 4-6. årgang

Det grønne område (ned mod banerne-ved svævebane og boldbaner) 0.-3. årgang

Husk: Det skal være sjovt for alle at lege med sne.

Ophold i skolebygningerne

Eleverne er ude i frikvartererne (se separat skema for områder)

Klasselokalerne skal være ryddelige dagen igennem, og klassens dukse sørger for den endelige oprydning efter den sidste lektion. Den sidste voksne i klasselokalet har ansvaret for oprydningen, lukke vinduer og aflåsning.

Al trafik indendørs foregår gående.

Princip for brug af mobiltelefoner

Mobiltelefon må kun bruges til billeder eller film i forbindelse med undervisningen.

Hvis reglerne ikke efterleves bliver mobiltelefonen inddraget og kan ved skoledagens afslutning afhentes på kontoret.

For 0.-6. årgang og SFO-børn

Mobiltelefonen må bruges i undervisningen efter lærerens og pædagogens anvisninger.

I frikvarter, i undervisningen og i SFO tiden skal mobiltelefonen være slukket og i tasken/eller låst inde i skabet i klassen. 

Bruges mobilen som musikafspiller i undervisningen, skal dette foregå med hovedtelefoner.

Særligt for 3. årgang

I overgangen fra skole til fritidstilbud må telefonen benyttes.

For børn i juniorklubben

Mobiltelefoner må frit benyttes.

Sygdom

Første sygedag om morgenen gives skriftlig meddelelse i elevens kontaktbog.

Hvis en elev i løbet af skoledagen sendes hjem på grund af sygdom, er forældre eller anden pårørende kontaktet for at sikre, at der er nogen til at hente eller tage imod barnet.

Fritagelse for undervisning

Ønskes en elev fritaget for skolegang beder vi forældrene skrive dette samt en begrundelse i kontaktbogen i god tid før fritagelsen.

Ved fritagelse i mere end én dag skal tilladelse indhentes hos skoleledelsen.

Fritagelse af længere varighed, f.eks. på grund af ferierejse, forudsætter, at forældrene ikke kan få ferie sammenfaldende med børnenes ferie.

Fritagelse for idræt kan gives i enkelte timer, hvis eleven har skader eller på anden måde er forhindret i at deltage. Anmodning om fritagelse skrives af forældrene i kontaktbogen. Fritagelse for en periode over fire uger kræver en lægeattest.

Alt kontakt til skole foregår via forældreintra eller pr. telefon.

Tilskadekomst

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende:

  • Eleven kommer på skolens kontor.
  • Vi taler med eleven og vurderer, hvad der skal gøres.
  • Skal eleven hjem, tager vi først kontakt til forældrene.
  • Skal der ske behandling på skadestuen, tager vi kontakt til forældrene.

Glemte sager og tøj m.v. indsamles på skolen. I forhallen ved gymnastiksalen er en "glemmekasse" ved søjlen.

I første uge af elevernes sommerferie tømmes "glemmekassen", og tøj m.m. bliver sendt til genbrug.

Randers kommune har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker skader, som dens ansatte eller ejendom forvolder på andre som følge af fejl, mangler eller forsømmelser.

Randers kommune har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Men nedenstående kan være til hjælp og vejledning, hvis ulykken rammer.

Tandskader

Ved tandskader på elever under 18 år skal man altid henvende sig til den kommunale tandpleje.

Hvis eleverne forvolder hinanden skade

Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem to parter. Den slags sager kan henvises til afgørelse imellem eleverne (hjemmene), evt. gennem deres indbo- ansvarsforsikringer.

Skade på skolens ting

Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.

Skolepatruljer

Under patruljearbejde er skolepatruljerne omfattet af skolens/kommunens arbejdsskadeforsikring. Hvis skolepatruljemedlemmer forsømmer deres pligt og påfører skolen erstatningsansvar, vil et sådant være dækket af skolen/kommunen eller dennes ansvarsforsikring.

Erstatning

Elever har erstatningspligt angående forvoldt skade af enhver art.

Bøger og IT

Skolen stiller nødvendige bøger, hæfter og andre undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne. Vi beder forældrene sørge for, at bøgerne bliver forsynet med beskyttende omslag af solidt papir og med navn og klasse.

Hvis en bog eller andet udleveret undervisningsmateriale bliver væk eller ødelægges, skal eleven betale erstatning.

Skulle det hænde der i vinterhalvåret falder så meget sne, at busserne ikke kan køre, vil vi forsøge at få udsendt meddelelse i morgenudsendelserne i Østjyllands Radio og i Radio ABC.

Vi vil almindeligvis forsøge at gennemføre undervisningen for de elever, som når frem, og under alle omstændigheder altid tage imod dem, som kommer på skolen.

Meddelelse om adresseændring sker ved henvendelse til skolens sekretær.

Meddelelse om flytning til anden by/anden skole sker ved henvendelse til skolens kontor. Bøger og andet udleveret undervisningsmateriale afleveres på skolebiblioteket.