Værdiregelsæt

Vores fælles platform, der skal bidrage til at opfylde vores formål og sætte retning på en række refleksioner, handlinger og prioriteringer på skolen.

Vedtaget september 2016

Revideres december 2023 

Værdiregelsættet består af:

 • Vores vision og mål
 • Vores værdier og deres betydning
 • Værdierne i praksis
 • Regelsæt – ordensregler
 • Antimobbestrategi

I Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen fremgår det, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt. Værdiregelsættet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og fungerer som en fælles platform, der sætter retning på en række refleksioner, handlinger og prioriteringer på skolen.

Skoles værdigrundlag ligger derfor til grund for det samlede faglige arbejde på skolen.  

Vision

Søndermarkskolen skal være distriktets folkeskole som en integreret og central kraft og efterleve Folkeskolelovens formålsparagraf.

Vi ønsker, at Søndermarkskolen skal være en folkeskole, hvor alle har lige meget ret til at præge fællesskabet. Vi sætter fokus på og respekterer:

 • At alle elever som udgangspunktet gør det bedste de kan,
 • At vores elever har forskellige behov
 • At vi driver skole med udgangspunkt i fællesskaber for alle

Vi bestræber os på at inkludere så mange og så forskellige elever som muligt ved at tilgodese den enkeltes behov.

Derfor vil Søndermarkskolen være:   ”Det naturlige skolevalg for distriktets børn” 

Kerneværdier

 1. Alle skal føle sig værdifulde
 2. Vi rummer og værdsætter hinandens forskelligheder
 3. Skolen løftes i fællesskab
 4. Vi når alle ved varierede undervisningsformer 

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

Vores kerneværdier er det, som begrunder vores handlinger og tænkes gældende for alle, der har relation til skolen. For at kunne handle med udgangspunkt i kerneværdierne har vi defineret følgende forståelse af disse:  

Alle skal føle sig værdifulde 

 • At eleverne trives og oplever tryghed i hverdagen
 • At eleverne lærer at lære sammen med andre
 • At eleverne oplever venskaber
 • At vi såvel voksne som børn er imødekommende, åbne og rummelige 

Vi rummer og værdsætter hinandens forskelligheder

 • At eleverne udvikler sig fagligt, socialt og personligt
 • At eleverne forberedes til næste udviklingstrin
 • At eleverne lærer at respektere fælles værdier og holdninger
 • At eleverne udvikler evner til at tro på, at noget kan lykkes – at de kan tænke i muligheder. 

Skolen løftes i fællesskab 

 • At alle – både elever, personale og forældre bidrager til fællesskabet både i og uden for skolen.
 • At vi arbejder med skoleparathed
 • At eleverne er en del af en gruppe med det ansvar og de pligter, det kræver 

Vi når alle ved varierede undervisningsformer 

 • At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og resurser
 • At alle børn møder faglige krav afpasset efter deres evner
 • At det enkelte barn får relevante udfordringer
 • At det enkelte barn får ro og tid til fordybelse
 • At vi skaber et motiverende læringsmiljø, der tager hensyn til forskellige måder at lære på
 • At vi stimulerer børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.

I dagligdagen ser vi værdierne som følger: 

Alle skal føle sig værdifulde 

En god skole er:

 • når vi trøster, når nogen er kede af det.
 • når vi taler pænt til hinanden.
 • når vi opfører os ordentligt overfor hinanden - selvom vi ikke er de bedste venner.
 • når vi hilser på hinanden på gangen – både elever, forældre og ansatte.

Vi rummer og værdsætter hinanden forskelligheder 

En god skole er:

 • når vi tager andre med i legen, så ingen går rundt alene eller føler sig mobbet.
 • når vi snakker med eller lytter til hinanden.
 • når alle i hele klassen laver ting sammen både i og udenfor skolen.
 • når vi har det sjovt sammen.

Skolen løftes i fællesskab 

En god skole er:

 • når elever, forældre og ansatte tager ansvar for fællesskabet.
 • når der er opbakning til skolen.
 • når eleverne møder parate til at modtage undervisning.
 • når undervisningen har en høj faglig kvalitet.

Vi når alle ved varierede undervisningsformer 

En god skole er:

 • når der er en positiv atmosfære i klasserummet.
 • når den voksne skaber trygge og tydelige rammer.
 • når vi får de kreative fag mere i spil.
 • når der bliver skabt faglige udfordringer for alle elever.

Hvordan sikres, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?

Værdiregelsættet hænger som grafiske faciliteter ved alle indgange på skolen. 

Hvert år genbesøges værdiregelssættet i elevrådet med efterfølgende drøftelse i klasserne. 

I forbindelse med skoleårets planlægning, udarbejdelse af skoleplanen og udvælgelse af indsatsområder bringes værdigrundlaget ligeledes i spil, som fundament for drøftelserne. 

Værdigrundlaget genbesøges løbende i forbindelse med pædagogiske drøftelser og udviklingsarbejde. 

Værdigrundlaget sættes ligeledes i spil i drøftelser med bestyrelsen. 

Hvordan sikrer I ejerskab omkring jeres værdiregelsæt blandt alle på skolen?

Værdigrundlaget sættes løbende i spil i forskellige sammenhænge jf. ovenstående 

Hvad gør I, hvis værdieregelsættet ikke overholdes?

Overholdes værdiregelsættet ikke, dagsordensættes det i alle relevante fora og drøftes, hvordan vi får det bedre ud blandt elever og medarbejdere. Regelsættet er dynamisk og vil løbende blive justeret.