Skole-hjem-samarbejde

Folkeskolens opgave er i samarbejde med elevernes forældre at leve op til Folkeskolelovens formål §1.

Forældresamarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid. Dialog mellem skole og hjem foregår via forældreintra, telefon og mødevirksomhed samt hjemmesiden.

Skole og hjem bidrager positivt til fællesskabet og er forpligtiget på gensidig orientering, når der sker noget omkring det enkelte barn i livet/skolelivet.

Klasseforældreråd

Ved Søndermarkskolen udvikles og styrkes forældresamarbejdet bla. gennem oprettelse af klasseforældreråd i hver klasse.

Klasseforældrerådet sammensættes af 3 – 5 forældrerepræsentanter. Opgaven er at planlægge samarbejdet og medvirke til at afholde forskellige aktiviteter og arrangementer for elever, forældre, personale til fremme af trivsel og fællesskab.

Forældremøder

Der afholdes to forældremøder i hver klasse i løbet af skoleåret. Det første forældremøde med fokus på undervisningen og det andet med fokus på forældresamarbejde, trivsel og klassefællesskab.

Forældre inviteres til deltagelse i undervisningen, når aktiviteten egner sig til det eller efter nærmere aftaler med det enkelte klasseteam.

Skole/hjemsamtaler

Der tilbydes to samtaler pr. skoleår.  Den første samtale er obligatorisk og den anden samtale er et tilbud. Samtalerne tager udgangspunkt i den faglige udvikling samt den sociale. Derudover kan samtaler efter behov aftales. I skole/hjem-samtalerne deltager mindre søskende ikke.

I 0. klasse. deltager primære børnehaveklasseleder og pædagog.

I 1.-3. klasse deltager dansk, matematik samt pædagog.

I 4.-6. klasse deltager dansk og matematik. Årgangspædagog kan deltage efter aftale.

Det bestræbes, at de små fag tilgodeses i skolehjemsamtalerne på 4. 5. og 6. årgang. Ved skoleårets start gøres det klart, hvilke fag der repræsenteres det pågældende år ved skole/hjem-samtalerne på 4. 5. og 6. årgang. Årgangspædagog kan deltage efter individuelle aftaler.

Eleven fra 4.-6. klasse deltager i samtalen. Der kan dog være situationer, hvor de voksne vælger at gennemføre samtalen uden elevdeltagelse. For at sikre seriøsiteten omkring samtalens udvikling deltager mindre søskende ikke.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen udfærdiger og aflægger beretning inden årsskiftet.

Der tilknyttes kontaktperson fra skolebestyrelsen på de enkelte årgange.