Skole-hjem-samarbejde

Folkeskolens opgave er i samarbejde med elevernes forældre at leve op til Folkeskolelovens formål §1.

Forældresamarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid. Dialog mellem skole og hjem foregår via forældreintra, telefon og mødevirksomhed samt hjemmesiden.

Skole og hjem bidrager positivt til fællesskabet og er forpligtiget på gensidig orientering, når der sker noget omkring det enkelte barn i livet/skolelivet.

Klasseforældreråd

Ved Søndermarkskolen udvikles og styrkes forældresamarbejdet bla. gennem oprettelse af klasseforældreråd i hver klasse.

Klasseforældrerådet sammensættes af 3 til 5 forældrerepræsentanter. Opgaven er at planlægge samarbejdet og medvirke til at afholde forskellige aktiviteter og arrangementer for elever, forældre, personale til fremme af trivsel og fællesskab.

Forældremøder

Der afholdes to forældremøder i hver klasse i løbet af skoleåret. Det første forældremøde med fokus på undervisningen og det andet med fokus på forældresamarbejde, trivsel og klassefællesskab.

Forældre inviteres til deltagelse i undervisningen, når aktiviteten egner sig til det eller efter nærmere aftaler med det enkelte klasseteam.

Skole/hjemsamtaler

Der tilbydes to samtaler pr. skoleår.

Den ene samtale er obligatorisk og den anden er et tilbud.

Derudover aftales samtaler efter behov.

I 0.-3. klasse deltager dansk, matematik samt pædagog.

I 4.-6. klasse deltager dansk, matematik samt pædagog til den ene samtale og cafemodel på årgangen, hvor forskellige faglærere er repræsenteret til den anden samtale.

Samtalerne tager udgangspunkt i den faglige udvikling samt den sociale.

Eleven fra 4.-6. klasse deltager i samtalen. Der kan dog være situationer, hvor de voksne vælger at gennemføre samtalen uden elevdeltagelse.

For at sikre seriøsiteten omkring samtalens udvikling, deltager mindre søskende ikke.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er vært for et årligt arrangement i forbindelse med årsberetning.

Der tilknyttes kontaktperson fra skolebestyrelsen på de enkelte årgange.